تیزر تبلیغاتی شرکت تی بی ان ترکیه

تیزر تبلیغاتی ساخته شده توسط همکار بسیار خوب ما ، بوهو استودیو برای شرکت تی بی ان ترکیه. 
نریتور : آرکو نیک نام
موشن تایتل :  دیاف استودیو