موشن گرافیک – اینفوگرافی Chai

موشن گرافیک - اینفوگرافی خای  برای جامعه بین المللی مسیحیت

CHAI

مدت ویدیو :  ۵۹ ثانیه

نریتور

  Maria Madovia Erd